Kategoriler: Güvenlik, Dergi,
Alt Kategoriler: Haziran,

Hibrit Tehdit Bileşenleri

 

Resmi yapı ve gayri resmi anlaşma yoluyla, askeri ve devlet paramiliter güçleri, ortak amaçlar doğrultusunda isyancılar, gerilla ve suç gruplarıyla değişen derecelerde uyum içinde çalışabilir. Tipik olarak, ortak hedef ülkemiz ve müttefik güçlerin operasyon alanlarından uzaklaştırılmasıdır. Hibrit tehdit güçlerin hedefleri, aynı coğrafi bölgedeki diğer aktörlerin hedefleriyle çakışabilir veya çakışmayabilir.

 

Tehditler ve Diğer Aktörler

 

a. Bir Ulus-Devlet Aktörleri

b. Devlet Dışı Aktörler

c. Düzenli Askeri Kuvvetler

ç. Düzensiz Kuvvetler

 

Düşman Savaşçılar

 

a. Savaşçılar

* Düşman Savaşçısı

* Yasal Düşman Savaşçısı

* Yasadışı Düşman Savaşçısı

 

b.Paramiliter Kuvvetler

* Paramiliter

* Direnişçi

* Gerilla

* Terörist

* Paralı askerler

* Suç Örgütleri

 

Kitle İmha Silahları (KİS)

 

 

1. Tehditler ve Diğer Aktörler

 

Günümüzün karmaşık dünya ortamında birçok türde oyuncu veya katılımcı vardır. Aktörlerin bazıları ülkelerdir (aynı zamanda ulus devletler de denir ) ve bazıları değildir. Ulus devletler hâlâ baskın aktörler. Bununla birlikte, bazı güçler geleneksel olmayan aktörlere ve ulusötesi kaygılara kaymaktadır. Güç dengesi, egemenlik, ulusal çıkar ve ulus-devlet ve devlet dışı aktörlerin rolleri gibi geleneksel kavramlara yönelik birçok potansiyel zorluk vardır. Elbette tüm aktörler tehdit değildir. Bir ulus veya kuruluşun tehdit olabilmesi için ülkelere ve müttefiklere meydan okuma yeteneklerine ve niyetine sahip olması gerekir. Söz konusu yetenekler, ille de tamamen askeri olmak zorunda değildir, ancak ulus veya kuruluşun kullanabileceği tüm güç unsurlarını kapsar. Hibrit tehdit operasyonlarda aktörleri tanımlama belirli harekat alanına (HA) değişimin dinamik durumsal farkındalık işlemi gerektirir. Bir savaş düzeni veya rakiplerin takdiri aniden değişebilir veya uzun bir süre boyunca özelliklerini koruyabilir. Benzer şekilde, hibrit harekatın değişkenlerinin tam bandı, hibrit bir tehdidin motivasyonlarını, niyetlerini, yeteneklerini ve sınırlamalarını öngörmek veya onaylamak için sürekli tahmin ve analiz gerektirir. Bu bölüm, hibrit yetenekleri tehdit etmek veya uygulamak için birleşebilen, ilişkilendirilebilen veya bağlı olabilen önemli tehdit kategorilerini ele almaktadır.

 

 Bu nedenle, hibrit bir tehdidin temel bileşenleri aşağıdakilerden ikisi veya daha fazlasıdır:

* Askeri güç

* Ulus-devlet paramiliter gücü (iç güvenlik güçleri, polis veya sınır muhafızları gibi)

* İsyancı gruplar (statükoyu değiştirmek için öncelikle yıkıma ve şiddete dayanan hareketler).

* Gerilla birimleri (işgal altındaki bölgede faaliyet gösteren düzensiz yerli kuvvetler)

* Suç örgütleri (çeteler, uyuşturucu kartelleri veya bilgisayar korsanları gibi). 

 

 

A. Ulus-Devlet Aktörleri

 

Ulus devletler, uluslararası toplumdaki rollerine göre dört temel kategoriye ayrılır. Kategoriler çekirdek durumlar, geçiş durumları, haydut durumlar ve başarısız veya başarısız olmak üzere olan durumlardır. Koşullar değiştikçe ülkeler bir kategoriden diğerine geçebilir.

 

Çekirdek durumlar kategorisi, bugün dünyadaki yaklaşık 200 ülkenin yarısından fazlasını içermektedir . Bunlar temelde demokratiktir (farklı derecelerde olmakla birlikte) ve ortak değerleri ve çıkarları paylaşırlar. Bu daha büyük grup içinde, büyük güçlerin bir "iç çekirdeği" vardır. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin de dahil olmak üzere dünya siyasetine genel olarak hakim olan gelişmiş ülkelerdir. Küresel sonuçları olan çoğu çatışma, bir şekilde veya başka bir şekilde çekirdek devletleri içerecektir.

 

Geçiş durum devletleri, belki de büyük güçler olarak çekirdek devletler arasında kabul edilme potansiyeline sahip, çoğunlukla gelişmekte olan bölgesel güçler olan diğer büyük, sanayiye dayalı ülkelerdir. Üst düzey geçiş devletleri, endüstriyel temelli bir toplumdan bilgi temelli bir topluma geçiyor. Düşük uçlu geçiş devletleri, tarıma dayalı bir toplumdan endüstriyel bir üsse geçmeye çalışıyor. Devletler bu geçişi yapmaya çalışırken, siyasi istikrar ve istikrarsızlık döngüleri vardır ve geçişin sonucu belirsizdir. Bazı geçiş durumları başarılı bir şekilde çekirdek devletlerin saflarına katılabilir ve hatta bu bağlamda büyük güçler haline gelebilir. Diğerleri rakip olabilir.

 

Haydut devletler, komşularına veya çekirdek devletlerin çıkarlarına düşman olanlardır. Bu ülkeler komşu bölgelerine saldırıyor ya da saldırmakla tehdit ediyor. Bölgeleri içindeki veya dışındaki diğer ülkelere veya devlet dışı aktörlere silah satabilir veya silah verebilirler, böylece bölgesel veya uluslararası istikrarı tehdit edebilirler. Uluslararası terörizme sponsor olabilirler ve hatta bölgede faaliyet gösteren ülkemiz veya müttefik askeri güçleriyle yüzleşebilirler.

 

Başarısız veya başarısız olmak üzere olan devletler, hukukun üstünlüğünün olmadığı bir şekilde bölünmüştür. İstikrarsızlıkları, komşuları ve çekirdek devletler için bir tehdittir. Hükümet, tüm halkının ihtiyaçlarını karşılamayı bırakmış ve ülkenin en azından bazı kısımları fiilen yönetilemez hale gelmiş olabilir. Meşru devlet kurumları dışındaki kuruluşlar (büyük suç örgütleri gibi) iktidar boşluğunu doldurmuş ve kontrolü ele almış olabilir. Ülkemiz kuvvetlerine yönelik gerçek tehdit, ordu dışındaki unsurlardan gelebilir. Bazı durumlarda, hükümet nüfusu kontrol edebilir ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilir, ancak yalnızca belki de ülkemiz çıkarlarına karşı olan ülkelerden veya gruplardan dış destekle bunu yapabilir. Başarısız veya başarısız olmak üzere olan devletler, genellikle ülkemize ve onun çıkarlarına karşı düşmanca gruplar barındırır.  

 

B. Devlet Dışı Aktörler

 

Devlet dışı aktörler, belirli bir ulus devletin güçlerini temsil etmeyen aktörlerdir. Bu tür devlet dışı unsurlar, haydut aktörler ile üçüncü taraf aktörleri içerir.

 

Haydut devletler gibi, haydut aktörler diğer aktörlere düşmandır. Bu bir ülkede mevcut olabilir veya birkaç ülkeye yayılmış olabilirler. Örnekler arasında isyancılar, gerillalar, paralı askerler ve ulus ötesi veya alt ulusal siyasi hareketler yer alır. Özel tehlike kaynakları; teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları veya suç örgütleridir, çünkü sırf onları satın alacak paraya sahip oldukları için mevcut en iyi teknolojiye, donanıma ve silahlara sahip olabilirler. Bu devlet dışı haydut aktörler, hedeflerine ulaşmak için terör taktikleri ve askeri açıdan geleneksel olmayan yöntemler kullanabilir.

 

Üçüncü taraf aktörler diğer aktörlere düşman olamaz. Bununla birlikte, mevcudiyetleri, faaliyetleri ve çıkarları, askeri kuvvetlerin görevlerini yerine getirme yeteneklerini etkileyebilir. Bu üçüncü taraf aktörler arasında mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, uluslararası insani yardım kuruluşları, çok uluslu şirketler ve haber medyası yer alabilir.

 

Bu bireyler ve gruplar, birden çok motivasyon, ideoloji, ilgi alanı, inanç veya siyasi bağlantı kaynağını dikkate alır. Sivil huzursuzluk kaynakları olabilirler. Varlıkları, askeri güçlerin, gösterilerin, sabotajın ve bilgi manipülasyonunun potansiyel etkilerini dikkate almasını gerektirebilir .

 

C. Düzenli Askeri Kuvvetler

 

Düzenli askeri kuvvetler, bir devletin düzenlenmiş silahlı kuvvetleri veya devlete veya ittifaka meşru hizmette askeri saldırı ve savunma yeteneklerinin belirtilen işlevine sahip devletler ittifakıdır. Normal askeri kuvvetlerin geleneksel yeteneklerinin, normalde aşağıdaki hedeflerden bir veya birkaçını gerçekleştirmesi amaçlanır:

 

* Bir düşmanın silahlı kuvvetlerini yenmesi,

 

* Bir düşmanın savaş yapma kapasitesini yok etmesi,

 

* Bölgeyi ele geçmesi veya koruması

 

*Caydırıcılık.

 

Düzenli askeri kuvvetlerin diğer meşru işlevleri arasında çok çeşitli istikrar ve devlet politikaları ve programlarıyla uyumlu destek misyonları yer alabilir. Bunlar, ulusal afet müdahalesini veya kanunsuzluğa, isyan veya ayaklanmaya karşı koymak için kolluk kuvvetlerine yardımı içerebilir.

 

D. Düzensiz Kuvvetler

 

Düzensiz kuvvetler, normal silahlı kuvvetler, polis veya diğer iç güvenlik güçlerinin üyesi olmayan silahlı kişiler veya gruplardır. Düzensiz savaş, ilgili nüfus (lar) üzerinde meşruiyet ve etki için devlet ve devlet dışı aktörler arasında şiddetli bir mücadeledir.

 

Düşman Savaşçılar ve Paramiliter Kuvvetler

 

A. Savaşçılar

 

Ülkeler, bir düşman savaşçısını “genel olarak, silahlı bir çatışma sırasında ülkesine veya koalisyon ortaklarına karşı düşmanlık yapan bir kişi” olarak tanımlar. Diğer temel terimler, yasal düşman savaşçısı ve yasadışı düşman savaşçısıdır.

 

Düşman Savaşçısı

 

Genel olarak, silahlı bir çatışma sırasında ülkemize veya koalisyon ortaklarına karşı düşmanlıklara giren bir kişidir. Düşman savaşçısı terimi hem "yasal düşman savaşçıları" hem de "yasadışı düşman savaşçıları" nı kapsar.

 

Yasal Düşman Savaşçısı

 

Cenevre Konvansiyonu kapsamında korunma hakkına sahip olan yasal düşman savaşçılar, çatışmaya taraf bir Devletin düzenli silahlı kuvvetlerinin üyelerini, milisleri, gönüllü birliklerini ve çatışmaya taraf olan bir Devlete ait örgütlü direniş hareketlerinin mensuplarını içerir. Komuta altında, belli bir mesafeden tanınabilen sabit, ayırt edici bir işaret takan, açık bir şekilde silah taşıyan ve savaş kanunlarına uyan, bir hükümete bağlı olduğunu iddia eden düzenli silahlı kuvvetler mensupları olarak tanımlanır.

 

Yasadışı Düşman Savaşçısı

 

Yasadışı düşman savaşçılar, silahlı bir çatışma sırasında yasaları ve savaş nedenlerini ihlal ederek ülkemize veya koalisyon ortaklarına karşı eylemlerde bulunan, dokunulmazlık ile mücadele etme hakkına sahip olmayan kişilerdir. Yasadışı düşman savaşçısı terimi ülkemize veya koalisyon ortaklarına karşı düşmanlık yapan güçlerin parçası olan veya bunları destekleyenleri de kapsar.

 

B. Paramiliter

 

Paramiliter bir örgüt, örgütsel yapısı, taktikleri, eğitimi, alt kültürü ve (genellikle) işlevi profesyonel bir ordununkine benzeyen, ancak resmi olarak bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir parçası olmayan yarı militarize bir güçtür.

 

Paramiliter

 

Paramiliter kuvvetler, "herhangi bir ülkenin normal silahlı kuvvetlerinden farklı, ancak organizasyon, donanım, eğitim veya görev açısından onlara benzeyen kuvvetler veya gruplardır". Bu nedenle, isyancılar, gerillalar, terörist gruplar ve paralı askerler gibi devlet dışı paramiliter güçlerin çeşitli türleri vardır. Bununla birlikte, ülkenin normal silahlı kuvvetlerinin bir parçası olmayan, özellikle iç güvenlik güçleri, sınır muhafızları ve polis gibi ulus devlet paramiliter güçleri de vardır.

Not: Milis terimi, durumsal bağlama dayalı birçok tanımı kabul etmiştir. Bu bağlam, kültür olabilir; hangi grup insanın ailesel, sosyal, teolojik veya politik güce sahip olduğu gibi tarihsel gelenekleri; ve bu tür güçlerin medya işlerinde veya propagandada kullandığı dışsal veya öz tanımlamalar. Bir milis kuvvetinin genel bir tanımı, paramiliter bir gücün tanımına paralel olabilir. Bununla birlikte, bir ulus devlet, silahlı kuvvetlerinin bir uzantısı olarak kabul edilen milislere de sahip olabilir. 

 

İsyancı

 

Bir isyan, "bir yönetim otoritesini devirmeye veya değiştirmeye zorlamaya çalışan bir grup veya hareket tarafından yıkıcılığın ve şiddetin organize kullanımı" dır. İsyancı örgütlerin düzenli bir organizasyon tablosu ve donanım yapısı yoktur. Misyon, çevre, coğrafi faktörler ve diğer birçok değişken, her bir isyancı örgütün ve ona bağlı hücrelerin konfigürasyonunu ve bileşimini belirler. Daha yüksek bir isyancı örgüt, bölgesel, il, ilçe, ulusal veya ulusötesi düzeylerdeki kuruluşları içerebilir. Daha yüksek isyancı örgütler, yerel isyancı ve gerilla örgütlerinin bir karışımını içerebilir. Bu organizasyonların her biri farklı yetenekler sağlar.

 

Gerilla

 

Bir gerilla, "gerilla savaşının bir muharip katılımcısıdır". Gerilla savaşı, "düşmanın kontrolündeki veya düşman topraklarında düzensiz, ağırlıklı olarak yerli güçler tarafından yürütülen askeri ve paramiliter operasyonlardır". Gerilla operasyonlarının en önemli özelliği, düşmanın zayıf noktalarına ve gerilla kuvvetleri tarafından geliştirilen veya seçilen koşullarda saldırmaktır. Aldatma ve hareketlilik, sürpriz yapmak ve çatışmalardan kaçınmak için kritik öneme sahiptir. Taktik düzeyde saldırılar, ani, şiddetli, ademi merkeziyetçi eylemler olarak planlanır ve yürütülür. Hızlı dağılım ve hızlı konsantrasyon ilkeleri bu tür eylemleri kolaylaştırır. 

 

 

Terörist

 

Terörist, "siyasi, dini veya ideolojik amaçlar doğrultusunda bir şiddet eylemi veya eylemi gerçekleştiren veya şiddeti tehdit unsuru olarak kullanan kişidir". Terörist grup, "siyasi, dini veya ideolojik amaçları doğrultusunda bir şiddet eylemi veya eylemi gerçekleştirmek veya şiddet tehdidinde bulunmak amacıyla bir araya gelen, birleştirici bir ilişkisi olan veya örgütlenen herhangi bir sayıda teröristtir". Terörist grupları devletlere olan bağlantılarına veya destekleyici kuruluşlara göre kategorize etmek, terörist niyet ve kabiliyet konusunda fikir verebilir. Terörist gruplar devlete bağlı, devlet destekli veya devlet destekli olmayan kuruluşlar tarafından desteklenen olarak sıralanabilir. Bazı durumlarda devletin kendisi terörist bir rejim olabilir. 

 

Paralı Askerler

 

Paralı askerler, çatışmayı profesyonel bir ticaret ve özel kazanç için hizmet olarak kullanan silahlı kişilerdir. Bu tanıma dahil olanlar savaşçı sayılmazlar. Bununla birlikte, düşmanlıklara doğrudan katılanlar, yasadışı düşman savaşçıları olarak kabul edilebilir. Paralı asker terimi, bireysel olarak ve oluşturulmuş birimler halinde hareket edenler için geçerlidir. Yabancı silahlı kuvvetlerde resmi olarak görev yapan askerler paralı değildir. Egemen hükümetler arasındaki resmi eğitim anlaşmasının bir parçası olarak diğer ülkelerdeki askerlerin eğitilmesine yardımcı olmak için gönderilen hizmet personeli, düşmanlıklarda doğrudan yer alsalar bile paralı askerler değildir.

 

 

 Suç Örgütleri

 

Dünyanın suçsuz bir parçası yok. Bu nedenle, herhangi bir HO'de her zaman suç unsuru olacaktır. Tek soru, bu suç örgütlerinin bir hibrit tehdidin parçası olmayı ve ortak amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan bazı işlevleri yerine getirmeyi kendi çıkarlarına göre bulup bulmayacaklarıdır. Suç örgütleri normalde ulus devlet denetiminden bağımsızdır. Bununla birlikte, büyük ölçekli suç örgütleri, bölgesel veya dünya çapında faaliyet göstermek için genellikle ulusal sınırların ötesine geçer ve bir siyasi etki bileşeni içerir. Bireysel suçlular veya küçük çeteler normal olarak meşru siyasi, askeri ve yargı örgütlerini olumsuz etkileme kapasitesine sahip değildir. Bununla birlikte, büyük ölçekli suç örgütleri, paramiliter bir güce benzer yetenek ve özelliklerle devlet otoritesine meydan okuyabilir. 

 

III. Kitle İmha Silahları (KİS)

 

Hibrit tehditlerin kitle imha silahları (KİS) elde etme ve kullanma niyeti, bölgesel komşulara ve hatta ülkemiz anavatanına yönelik en ciddi çağdaş tehditlerden biridir. Saldırı araçları, nükleer bomba gibi son derece karmaşık bir silah sisteminden, temelde doğaçlama yapılmış bir radyolojik cihaza kadar değişebilir. Kimyasal kontaminasyon veya biyolojik enfeksiyon, bu silah dizisine katkıda bulunur. Yüksek verimli patlayıcılar geleneksel olarak KİS olarak tanınmasa da, yüksek verimli ve bazı düşük verimli patlayıcılar insanlar ve yerler üzerinde önemli yıkıcı etkilere neden olmuştur. Her tür KİS ile hibrit tehdidin istenen sonucu aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü içerebilir:

 

* Kitlesel zayiat yaratmak,

* Fiziksel altyapı ve / veya ekonomiye büyük zarar vermek,

* Faaliyetlerin ve yaşam tarzlarının kapsamlı şekilde bozulmasına etki etmek.

 

KİS kullanım tehdidi, tüm çatışma yelpazesinde mevcuttur. KİS kullanım potansiyeli, mülke veya şahsa yönelik bireysel zarar verme veya tahrip etme eylemlerinin yanı sıra organize şiddet içeren gruplar veya haydut devletler tarafından yürütülen operasyonlarda da mevcuttur. Hibrit tehditler, küresel erişim yetenekleri olan ve KİS alma ve kullanma niyeti olan kuruluşları içerebilir. Örneğin, kitle imha silahları kabiliyetine sahip uluslararası bir terörist ağı, ya anavatanlarındaki ya da bölgeye konuşlandırıldıkları sırada bölge dışı askeri güçleri hedef alabilir. KİS kullanımının maksimum operasyonel veya stratejik etkisini elde etme fırsatını sabırla beklerler. Nihayetinde, büyük bir nüfus üzerindeki önemli bir etki, fiziksel ve duygusal stresten kaynaklanan göz korkutucu bir psikolojik etki olacaktır. Basitçe ifade edersek, kitlesel yaralanma veya ölüm potansiyeli ile kitlesel hasar veya yıkım nedeniyle; halkın zarar görmesine, endişesine ve korkusuna karşı koymak için koruyucu önlemler ve artan güvence için zorlayıcı bir gereklilik sunar.

 

KİS'lerin hibrit tehdit kullanımı üzerinde etkisi olan üç genel eğilim, mikro aktörler, karmaşıklık ve uluslararası suçla örtüşmedir. Bu eğilimlerin her biri, niyet ile KİS yeteneği arasında bağlantı kurarak kritik bir tehlike oluşturabilir. Giderek artan sayıda küçük bağımsız aktör, operasyonel veya taktik planlarını maskelerken bilgi ve araç elde etmek için gelişmiş teknolojileri manipüle edebilir. Gelişmişlik, küresel bilgi sistemleri, finansal kaynaklar ve pratik fikir alışverişinin bir kombinasyonunu içerir. Sınıraşan suçlular, gelişmiş mobilite, gelişmiş destek ve gizli eylemlerle diğer hibrit tehdit bileşenlerine yardımcı olmak için değerli bir ağ olduklarını kanıtlıyorlar. 

 

3. Hibrit Tehdit Kuruluşları

 

 

Hibrit Tehdit (HT), organizasyonlarını gerekli görevlere ve işlevlere göre uyarlar. Hedeflerine başarıyla ulaşmak için yapılması gereken işlevleri belirler. Daha sonra, geleneksel askeri hiyerarşiye, savaş hukukuna veya angajman kurallarına bakmaksızın bu işlevleri yerine getirmek için ekipler ve organizasyonlar oluşturur.

 

Hibrit Tehdit Kuruluşları

 

  1. Askeri Kuruluşlar

 

  1. İsyancı Örgütler

 

  1. Gerilla Organizasyonları

 

  1. Suç örgütleri

 

ve Hibrit İlişkilerdir.

 

 

Görev Düzenleme

 

HA, mevcut kaynaklarını hedefleriyle eşleştiren bir şekilde güçleri görev için organize edecektir. Görev organizasyonları genellikle tamamen askeri oluşumlardan daha fazlasını içerecektir. HA'nın normal askeri ve düzensiz bileşenleri, eğitim gereksinimlerine bağlı olarak özel eğitilmiş birliklerdir. Askeri talimname veya yönergeler, bu konudaki organizasyonel boyut, donanım ve silahlar için bir temel sağlar. Organizasyon dizinleri, personel ve donanımın çok ayrıntılı bir listesini sağlar. Bazı eğitim gereksinimleri için, karşı güç, savaş düzeni ve personel sayılarını içermeyebilir. Eğitmenler ve egzersiz planlayıcıları, organizasyonel dizinlerden uygun olanları çıkarabilir ve ihtiyaç duymadıkları ayrıntıları ortadan kaldırarak ve gerekli görev organizasyonunu geliştirmek için diğer gerekli birimleri ekleyerek bunları uyarlayabilir. 

 

 

 

 

1. Askeri Kuruluşlar

 

HA'nın düzenli askeri örgütleri, geleneksel ve geleneksel olmayan yeteneklere sahip olacaktır. Eğitim gereksinimlerine yönelik belirli tehditleri uyarlamak için eğitmenler ve eğitimciler için OPFOR doktrini, organizasyonu ve ekipmanı içeren dökümanlar askeri kaynaklarda mevcuttur. HA'nın bir parçası olan bir ulus devletin düzenli askeri kuvvetlerinde, beş-(veya )altı hizmet genellikle silahlı kuvvetlerden oluşur. Bunlar; Ordusu, Donanması, Hava Kuvvetleri, (bazılarında uzun menzilli stratejik Füze-Roket Kuvvetleri de vardır),  Özel Amaçlı Kuvvetler Komutanlığı(Özel Kuvvetler veya özel eğitimli birlikler), İç Güvenlik Kuvvetleri.İç Güvenlik Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı yerine İçişleri Bakanlığına bağlı olabilir . Silahlı kuvvetler, tüm hizmetlerde bazı yedek bileşen kuvvetleri sahada kullanır, ancak yedek kuvvetlerin çoğu Ordu kuvvetleridir. Savaş zamanında, devlet bakanlıkları arasındaki komuta ve kontrol ilişkileri, tümü Yüksek Komuta (SHC) altında olmak üzere düzenli, yedek, milis ve diğer paramiliter tip silahlı kuvvetler için birleştirilebilir.

 

 

A.Özel Amaçlı Kuvvetler (SPF)(Özel Kuvvetler veya Özel Eğitimli Birlikler) Komutanlığı

 

Bir operasyon kuvvetinin parçası olarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı hem Özel Kuvvetler birimlerini hem de seçkin komando birimlerini içerir. Silahlı kuvvetlerin diğer dört(veya beş) hizmet bileşeninden kalanların da kendi özel eğitimli birlikleri vardır. (Deniz Kuvvetleri SAT-SAS, Amfibi Birlikleri,   Hava Kuvvetleri MAK.vb, Ordu Komando Birlikleri, Hava İndirme, İç Güvenlik(jandarma) Özel Harekat Birlikleri gibi).   Bu birlikler, kendi ana kuvvetleri altında faaliyet gösterebildikleri gibi, ulusal çapta ortak bir operasyonel faaliyette de yer alabilecek yetenektedirler. Örneğin 2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen hendek operasyonlarında, Sur, Cizre, Yüksekova, Nusaybin gibi meskun mahallerde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonda Özel Kuvvetler, SAT-SAS birlikleri, Komando Bilikleri, Polis-Jandarma Özel Harekat birlikleri birlikte harekat icra etmişlerdir. Harekat zamanında veya harekattan önce planlama safhasında; ordu, deniz ve hava kuvvetleri ve iç güvenlik birliklerinin özel eğitimli(amaçlı) birlikleri birlikte çalışabilirler.

 

 

B. İç Güvenlik Kuvvetleri

 

İç güvenlik güçleri, devlete yönelik iç tehditlere karşı operasyonlar için bir operasyonel kuvvet  yapısının parçasıdır. Barış zamanında, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “iç güvenlik güçleri” genel etiketi kapsamına giren güçlere başkanlık eder. İç güvenlik güçlerinin çoğu üniformalı ve ulus devlet silahlı kuvvetlerinin diğer hizmetlerine benzer askeri rütbeler ve nişanlar kullanır. İç güvenlik güçleri arasında sınır muhafızları, güvenlik ve özel eğitilmiş birlikler birimleri en çok silahlı kuvvetlerin diğer hizmetlerinin normal askeri birimlerine benzemektedir. Bununla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüğü birimleri de benzer askeri roller üstlenebilir. 

 

Savaş sırasında, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçlerinin bir kısmı veya tamamı, "İç Güvenlik Kuvvetleri" resmi adıyla Silahlı Kuvvetlerin altıncı hizmet bileşeni olabilir. İç Güvenlik Kuvvetleri, bir operasyon komutanlığına veya müşterek veya kurumlar arası operasyonları kontrol edebilen, görev tarafından organize edilmiş operatif veya taktik düzey askeri komutanlığa tahsis edilebilir.  Bu tür komuta ilişkilerinde veya görevlerde, askeri bir organizasyonla ortak bir sorumluluk alanını paylaştığında, İç Güvenlik Kuvvetlerinin birimleri kendilerini askeri organizasyonun kadrosunda temsil etmek için irtibat ekipleri gönderir.

 

Devlet dışı aktörlerle ilgili çeşitli türler HA'nin bir parçası olabilir, onunla bağlantılı olabilir veya bir şekilde onu destekleyebilir. HA'na ait olmayan veya onu doğrudan veya isteyerek desteklemeyen iç güvenlik güçleri bile HA tarafından amaçlarını desteklemek için istismar edilebilir veya manipüle edilebilir.

 

C.Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Emniyet Genel Müdürlüğü veya Genel Polis Müdürlüğü ulusal, ilçe ve yerel polislerden sorumludur. Bazı durumlarda, her üç seviyedeki polis güçleri paramiliter güçler olarak faaliyet gösterir. Askeri tip taktikler, silahlar ve teçhizat kullanabilirler. Ulusal Polis güçleri, gerekirse savaş için teçhiz edilmiş paramiliter taktik birimleri içerir. Bu üniformalı kuvvetler, normal silahlı kuvvetlerdeki bir piyade örgütünün eşdeğerini temsil edebilir.

 

Çeşitli ulusal ve il/ilçe düzeyindeki polis teşkilatları içinde, özel polis teşkilatları, teçhizatları, eğitimleri ve görevlerinde normal silahlı kuvvetlere en çok benzeyen kuvvetlerdir. Bazı özel polis birimleri ağır silahlar ve zırhlı araçlarla donatıldığından, gerektiğinde savunma operasyonları yapmak için savaş potansiyeli sağlayabilir. Özel polis birimlerinin silahlı kuvvetlere destek vermesi beklenebilir.

 

D.Sivil Savunma Müdürlüğü/Teşkilatları

 

Sivil Savunma Müdürlüğü, çeşitli paramiliter ve askeri olmayan birimlerden oluşur. Sivil Savunma personelinin çoğunluğu sivil iken, paramiliter birliklerin üyeleri ve ulusal ve ilçe düzeyindeki bazı personel unsurları askeri rütbelere sahiptir. Sivil Savunma paramiliter birimleri, bulundukları yerin veya tesisin korunması ve savunmasından sorumludur. Askeri olmayan inşaat mühendisliği birimleri bile, mühendis keşfi yaparak, patlayıcı mühimmat imhası yaparak ve askeri operasyonları sürdürmek için gerekli kuvvet-koruma inşaat desteği ve lojistik geliştirmeleri sağlayarak silahlı kuvvetlerin savaş mühendislerini destekleyebilir. Ülkemizde AFAD bu şekilde organize olmuştur. Olası nükleer etkileri araştırmak ve temizliğini yapmak, kimyasal kirlenmeleri etkisizleştirmek gibi görevleri üstlenirler.

 

 

 

2. İsyancı Örgütler

 

İsyancı örgütlerin düzenli, sabit bir organizasyon tablosu ve donanım yapısı yoktur. Misyon, çevre, coğrafi faktörler ve diğer birçok değişken, her bir isyancı örgütün ve ona bağlı hücrelerin konfigürasyonunu ve bileşimini belirler. Bileşimleri organizasyondan organizasyona, misyondan misyona, çevreden çevreye değişir. Yapı, personel, teçhizat ve silah karışımlarının tümü, astların boyutu, uzmanlığı, sayısı ve türü gibi belirli görev gereksinimlerine bağlıdır. Bir isyancı örgütün yapısını ve kabiliyetini, bir gerilla örgütünün yapısı ve kabiliyetinden ayıran birkaç faktör vardır. İsyancı örgüt öncelikle gizli bir örgüt olduğu için, tipik olarak hücresel, ağa bağlı bir yapıya sahiptir. Buna karşılık, gerilla örgütleri genellikle tabur, bölük, müfreze veya manga gibi askeri bir yapıyı yansıtır. İsyancı örgütler, genellikle gerilla örgütlerinin sahip olabileceği daha ağır ve daha sofistike teçhizatın bir kısmına sahip değildir. Direnişçilerin silahları genellikle küçük silahlar, tanksavar silahları ve El Yapımı Patlayıcılar (EYPler) ile sınırlıdır. 82 mm havan topu veya 107 mm havan gibi mürettebat tarafından kullanılan bazı silahlar olabilir. Direnişçilerin daha ağır silahlara veya yeteneklere ihtiyaç duymaları durumunda, bunları gerillalardan temin edebilirler veya gerilla örgütü, o sırada iki örgüt arasındaki ilişkiye bağlı olarak hizmetlerini sağlayabilir.

 

İşte bu tehdide karşı birlikleri ve kurumları hazırlamak için özel eğitimler gerekir. Eğitimde kullanılmak üzere belirli bir isyancı örgüt için bir organizasyon geliştirirken, kullanıcılar hücrelerin inşasında biraz serbestlik yaşayabilir. Bazı hücrelerin kuruluş dizinlerinde bulunan "varsayılan" ayardan daha büyük veya daha küçük olması gerekebilir. Bazı hücrelerin tamamı gerekli olmayabilir ve bazı işlevsel hücreler, birden çok işlevi yerine getiren tek bir hücrede birleştirilebilir. Bununla birlikte, eğitmenlerin ve eğitim planlamacılarının "varsayılan" hücre yapılarını değiştirirken birkaç şeyi dikkate alması gerekir:

 

 * İsyancıların yerine getirebilmesi gereken işlevler nelerdir ?

 

* Bu işlevleri yerine getirmek için hangi ekipman gereklidir ?

 

* Kaç kişi vardır gerekli istihdam gerekli ekipman nedir?

 

* İhtiyaç duyulan araç sayısı ve sürücü sayısı nedir?

 

* Diğer ekipmanlarla ilişkili ekipmanlar (örneğin, bir havanla kullanılan bir nişan dairesi/ açıölçer veya bir keskin nişancı tüfeğiyle kullanılan bir gündüz / gece görüş ekipmanı vb.) 

             

Bağımsız yerel isyancı örgütlerin bölgesel veya ulusal isyancı yapılarla herhangi bir ilişkisi, ortak veya benzer bir hedefe bağlı olabilir. Bu ilişkiler genellikle dalgalıdır ve geçici, göreve bağlı veya olay veya gündem odaklı olabilir. Bu tür ilişkiler, çeşitli nedenlerden veya motivasyonlardan dolayı ortaya çıkabilir ve sona erebilir. Buna en güncel örnek Suriye’de yer alan “muhalif gruplardır.” Bu gruplar bir eylem için bir araya gelirler ve yeniden kendi misyonlarına geri dönerler. Bu sebeple kuvvetli olan grubun emrinde zaman zaman yer alan daha zayıf grubun, zorlandığında görevi terk etmesi sebebiyle düzenli birliklere karşı çoğu kez başarısız eylemleri olmuştur.

 

İsyancı örgütler görevi organize ederken, gerilla birimleri daha büyük bir isyancı örgütün emrinde olabilir. Ancak, parçası olmadıkları bir isyancı örgütle sadece gevşek bir şekilde bağlantılı olabilirler. Bir gerilla birimi veya başka bir isyancı örgüt, normal bir askeri örgütle bağlantılı olabilir. Bir gerilla birimi, normal bir askeri birliğe dayalı bir operasyon kuvvetinin görev organizasyonunun ikincil bir parçası da olabilir.

 

 

Yedekler ve Milisler

 

Altı silahlı servisin tümü bir miktar yedek kuvveti sahada kullansa bile, bu yedek kuvvetlerin çoğu Ordu kuvvetleridir. Tüm milis kuvvetleri Ordu bileşenine aittir. Yedeklerin ve milislerin seferber edilmesine yönelik genel planlama, devletin ve Genelkurmay Başkanlıklarının ve/veya Seferberlik Birimlerinin sorumluluğundadır. Her bir hizmet bileşeni karargahı, o hizmet içindeki güçlerin seferber edilmesinden sorumlu benzer bir sorumluya/müdürlüğe sahiptir. Başlıca coğrafi komutanlıklar (ve operatif düzeyde ve daha üst düzeydeki diğer idari komutanlıklar) yedek kuvvetlerin ve milis kuvvetlerinin seferber edilmesi için bir çerçeve görevi görür.

 

Harekete geçirme sırasında, bazı yedek personel, aktif birimlerdeki savaş kayıpları için bireysel ikame görevi görür. Diğerleri, sivil sektörün gereksinimlerine bağlı olarak barış zamanında boş bırakılan profesyonel ve teknik uzmanlıklar da dahil olmak üzere bu pozisyonları doldurur. Bununla birlikte, yedekler ayrıca, savaşta etkisiz hale gelen diğer birimlerin yerine veya büyük, uzun süreli operasyonlar için gerekli ek birimler sağlamak için birimler olarak harekete geçirilen yedek birimleri de oluşturur.

 

Aktif kuvvet birimleri gibi, seferber edilmiş yedek ve milis birimlerinin çoğu, barış zamanında onları kontrol eden aynı idari karargah altında savaşa girmez. Daha ziyade, genellikle belirli bir görev için özel olarak tasarlanmış, görev-organize edilmiş operatif veya taktik seviye savaş komutanlığının bir parçası haline gelirler. Çoğu durumda, seferber edilmiş yedek birimler, böyle bir savaş komutasındaki normal askeri birimlerle bütünleştirilecektir. Bununla birlikte, nadir durumlarda, tümen seviyesinde veya daha yüksek bir yedek komuta, bir savaş komutanlığı haline gelebilir veya kısmen veya tamamen yedek kuvvetlere dayanan bir savaş komutanlığı oluşturmak için temel teşkil edebilir. Bu açıklamalar genel olarak dünya ordularında kullanım şeklini açıklar, elbette ülkeden ülkeye bu yapılanmalar değişiklik gösterebilir.

 

3. Gerilla Organizasyonları

 

Gerilla örgütleri, birkaç tugay kadar büyük veya bir takım veya bağımsız(münferit) takım/manga kadar küçük olabilir. Bir operasyon kuvvetinde temsil edilen savaş gücü yapısında, bazı ek gerilla birimleri bu şekilde göreve göre organize edilebilir:

 

Bir gerilla örgütünün yapısı birkaç faktöre bağlıdır. Bunlar fiziksel çevreyi, sosyolojik demografik bilgileri ve ilişkileri, ekonomiyi ve / veya dış kuruluşlardan ve ülkelerden temin edilebilen desteği içerebilir. Bir gerilla örgütü, çatışma içinde olduğu devlet dışındaki ülkelerden veya egemen olarak devletin dışındaki diğer kuruluşlardan gelen güçlerle bağlantılı olabilir. Bazı gerilla örgütleri, bir isyancı hareketin paramiliter bir kolunu oluşturabilirken, diğerleri, bir isyancı örgütten bağımsız veya ona gevşek bağlı bir şekilde gerilla savaşı yürütebilir.

 

Direniş/İsyancı örgütlerle karşılaştırıldığında, gerilla örgütleri daha askeri bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde, gerilla örgütleri normal bir askeri güçle aynı türden silahlara sahiptir. Gerilla örgütü, 120 mm'lik havanlara kadar silahlar, güdümlü tanksavar silahları (ATGM'ler) ve insan tarafından taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) içerir ve sınırlı mayın harekatı savaşı ve sızma harekatı gerçekleştirebilir. 

 

 

4. Suç Örgütleri

 

Suç örgütleri normalde ulus devlet denetiminden bağımsızdır ve büyük ölçekli kuruluşlar, bölgesel veya dünya çapında faaliyet göstermek için genellikle ulusal sınırların ötesine uzanır. Bireysel suçlular veya küçük ölçekli suç örgütleri, meşru siyasi, askeri ve yargı örgütlerini olumsuz etkileme kapasitesine sahip değildir. Ancak, büyük ölçekli suç örgütleri bunu yapabilirler. Silahlar ve teçhizat karışımı, suç faaliyetinin türüne ve ölçeğine göre değişir. Suç örgütleri, paramiliter bir örgütün özelliklerine benzer görünebilir.

 

Karşılıklı anlaşma ile veya çıkarları çakıştığı zaman, suç örgütleri isyancı veya gerilla güçleri gibi diğer aktörlerle bağlantılı hale gelebilir. Aynı bölgeyi kontrol eden veya bu bölgede faaliyet gösteren isyancılar veya gerillalar, mali yardım, silah ve malzeme veya genel lojistik destek karşılığında suç örgütünün faaliyetlerine güvenlik ve koruma sağlayabilir. Suç örgütü adına gerilla veya isyancı örgütler eylem yürütebilir.

 

* Çeşitli eylemler

 

* Keşif ve erken uyarı

 

* Kara para aklama, kaçakçılık veya ulaşım

 

* Toplumsal eylemler

 

Karşılıklı çıkarları, yerel hükümet güçlerinin kendi faaliyetlerine müdahale etmesini engellemeyi içerebilir.

 

Zaman zaman suç örgütleri de ulus devlet askeri ve / veya paramiliter aktörlerle bağlantılı olabilir. Örneğin savaş zamanında devlet, suç örgütlerini komşu bir ülkede sivil kontrolün bozulmasına katkıda bulunan eylemler gerçekleştirmeye teşvik edebilir ve maddi olarak destekleyebilir.

 

Suç örgütleri, hedeflerine ulaşmak için suç eylemleri, terör taktikleri ve askeri açıdan geleneksel olmayan yöntemler kullanabilir. En iyi teknolojiye, ekipmana ve silahlara sahip olabilirler, çünkü onları satın alacak paraları olabilir. Suç örgütleri, savaş zamanı koşulları farklı türden kriminal eylemleri veya destek faaliyetlerini onaylamadıkça veya dikte etmedikçe, savaş zamanında yapılarını değiştirmezler. Suç örgütleri, halkın desteğini kazanmak ve sürdürmek için sivil eylemler yürütebilirler. Minnettar bir halk, değerli güvenlik ve destek işlevleri sağlayabilir. Yerel vatandaşlar isteyerek bol miktarda istihbarat toplama, karşı istihbarat ve güvenlik desteği sağlayabilir. İstihbarat ve güvenlik ayrıca rüşvet, gasp veya zorlamanın sonucu olabilir. 

 

(DEVAM EDECEK)


HİBRİT VE  GELECEKTEKİ TEHDİTLER-2