Düzensiz Savaş

Savaş, bir düşmana karşı silahlı çatışmanın mekanizması, yöntemi veya modalitesidir. Bu, savaşın "nasıl" olduğudur. Dünya orduları iki temel savaş biçimini kabul eder:

Geleneksel ve düzensiz. Terörizm, temelde düzensiz savaşın bir aracıdır, ancak geleneksel savaş sırasında devletin ve devlet dışı aktörlerin hukuka aykırı eylemlerinde görülür.

Düzensiz Savaş, devlet ve devlet dışı aktörler arasında meşruiyet ve ilgili halklar üzerindeki etki için şiddetli bir mücadeledir. Düzensiz Savaş, bir düşmanın gücünü, etkisini ve iradesini aşındırmak için tüm askeri ve diğer yetenekleri içerebilse de, dolaylı yaklaşımları ve asimetrik araçları tercih eder.

Düzensiz Savaş, tek başına veya geleneksel kuvvet operasyonları ile birleştirilmiş olarak gerçekleşen çeşitli operasyonları ve faaliyetleri içerir. Düzensiz yöntemler kullanan bir düşman, tipik olarak rakibinin iradesini kırmak ve ilgili halkları etkilemek için uzun süreli operasyonlar yapmaya çalışacaktır.

Düzensiz Savaş için geçerli faaliyetler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: İç/Dış savunma, güvenlik gücü yardımı, geleneksel olmayan savaş, istikrar operasyonları, stratejik iletişim, psikolojik operasyonlar, sivil-askeri operasyonlar, istihbarat ve karşı istihbarat ve kanun yaptırımı.

Düzensiz Savaşın odak noktası, geleneksel savaşta olduğu gibi askeri platformlar veya silahlı kuvvetler değil, ilgili nüfus üzerinedir. Düzensiz Savaş, hareket etme yetkisinin kaynağı olan ve hükümetine veya liderliğine verilen bir nüfus üzerinde meşruiyet ve nüfuz mücadelesidir. Düzensiz Savaş, sadece askeri hünere değil, aynı zamanda kabile siyaseti, sosyal ağlar, dini etkiler ve kültürel adetler gibi sosyal dinamiklerin anlaşılmasına da bağlıdır. Bu nedenle, Düzensiz Savaşta başarının anahtarı, bir grubun veya örgütün siyasi otorite kazanmak veya geliştirmek için halkları etkileme becerisinden gelir. Yönetim, bu siyasi otoritelerin nüfusun ihtiyaçlarına hizmet ettiği mekanizmadır. Terörist ve isyancı örgütler, meşruiyeti aşındırmanın bir yolu olarak hükümetlere ve onların destekleyici ideolojisine saldırıp onları bozmaya çalışabilir. Bu nedenle; tüm taraflar, rakiplerini fiziksel ve psikolojik olarak ilgili topluluklardan izole etmek için onların meşruiyetini zayıflatmaya çalışır. Aynı zamanda, teröristler ve isyancılar da aynı halklar nezdinde kendi meşruiyetlerini ve güvenilirliklerini güçlendirmeye çalışırlar. Bununla birlikte, terör örgütlerini yenilgiye uğratmak genellikle ilgili nüfusu desteklemek ve yönetmek için bir siyasi otoritenin meşruiyetini korumayı ve güvenilirliğini artırmayı gerektirir. Bu eylemler, teröristlerin güvenli bölgelerini ortadan kaldırmanın ve doğrudan eylemin terör örgütlerini daha etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceği veya etkisiz hale getirebileceği elverişli koşullar oluşturmanın bir yolu olarak hizmet etmektedir.

Başarılı terörle mücadele; küresel ve bölgesel ortamlar hakkında kapsamlı bilgi geliştirmek ve kilit popülasyonlar için güvenlik ve istikrar sağlamak için istikrarlı, uzun vadeli bir katılım gerektirir. Ancak güvenlik ve istikrar tek başına askeri operasyonlarla sağlanamaz. Büyük bir Düzensiz Savaş faaliyeti olarak, terörle mücadele çabaları, bir düşmanın gücünü ve iradesini zayıflatmak için ulusal gücün tüm araçlarını ve ilgili nüfusu etkilemek için güvenilirliğini ve meşruiyetini içermelidir. Teröristler, siyasi otoritelerin yönetme yeteneklerini bozmak için fiziksel veya psikolojik şiddet kullanırlar. Teröristler, yönetilmeyen veya kontrol edilemeyen alanlarda güvenli bir sığınak ararlar. Bu alanlar, terörle mücadele çabasında belirleyici noktalar olabilir - özellikle terör örgütü isyan taktiklerine yöneliyorsa ve halktan meşruiyet kazanmanın bir yolu olarak yönetim işlevlerini yerine getirmeye çalışıyorsa. O halde güvenlik, bir terörist ağını yenmeye yönelik herhangi bir planın kritik bir unsuru haline gelir; çünkü bunun olmadığı bir ortamda, bir terörist, halkın şikayetlerini teşvik ederek ve / veya kullanarak önemli bir etki elde edebilir.

 

Terörizm ve İsyanlar Arasındaki Bağlantılar

Terörizm, medeni hukukun ve geleneksel askeri davranışların normal sınırları dışındaki şiddet içeren bir eylemdir. Terörizm genellikle bir isyan veya gerilla savaşıyla bağlantılıdır, ancak mutlaka bir isyan veya gerilla kampanyası için gerekli bir taktik veya teknik değildir. İsyan ve gerilla savaşı eylem sırasında birlikte meydana gelebilir. Bu tür çatışma biçimleri genellikle benzer hedeflere sahip olsa da, isyan, gerilla savaşı ve terörizm arasında farklılıklar vardır. İsyan, belirli bir amacı olan, oluşturulmuş bir hükümeti devirmeyi amaçlayan siyasi bir çabadır. Gerilla savaşı, düşmanların elindeki veya düşman topraklarında düzensiz, ağırlıklı olarak yerel güçler tarafından yürütülen askeri ve paramiliter operasyonlardır, üstün askeri güçlere veya teknolojik yeteneklere karşı koymak için uyum sağlayarak, bir hedef kitleyi direnişçi gündemini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemeye ikna eden veya zorlayan koşullar yaratabilir.

Bir isyanın amacı, mevcut hükümete, topraklarının tamamını veya bir kısmını kontrol etmesi için meydan okumak veya siyasi iktidarı paylaşma konusunda siyasi tavizleri zorlamaktır. Direniş stratejisindeki kilit unsur, ilgili bir nüfus üzerinde etkili kontrol veya etkidir. Destekleyici bir nüfus, bir isyan ve kontrgerilla mücadelesinde her iki taraf için güvenlik, istihbarat, lojistik destek ve bir askere alma üssü sağlar. İsyan, nüfusun artan bir yüzdesi üzerinde kontrol kazanırsa, hükümet de buna bağlı olarak nüfusun daha büyük bir yüzdesi üzerindeki etkin kontrolünü kaybedecektir.

Terörizm normalde bölgenin fiili kontrolünü istemez. Operasyonel bir ortamdaki aktörler, iradelerini hedeflerine zorlamak için şiddet içeren eylemlerin niyetindedir. İsyanlar, ilgili nüfusun bir kısmının aktif veya zımni desteğini gerektirir. Bir terör grubu, nadiren nüfusun büyük bir yüzdesinin aktif desteğine sahiptir. İsyancılar kendilerini direnişçiler olarak tanımlasalar da, teröristler genellikle kendilerini terörist olarak adlandırmazlar. Özgürlük savaşçıları, askerler veya aktivistler gibi askeri veya politik terminolojiyi kullanarak kendilerini tanımlayabilirler.

 Terörist terimi ve terörizm:

Terörist terimi, terör eylemleri gerçekleştirenleri ifade eder. Teröristlerin ve terör örgütlerinin amaç ve hedefleri dünya çapında farklılık gösterir ve bölgesel tek konulu teröristlerden ulusötesi radikalizm ve terörizme kadar çeşitlilik gösterir.

Terörizm, öncelikle şiddet veya şiddet tehdidi yoluyla iletişim kuran psikolojik bir eylemdir.

Ortak motivasyon kategorileri, ayrılıkçılık, etnosentrizm, milliyetçilik ve devrimi içerir. İdeolojik kategoriler; politik, dini veya sosyal amaçlarla çerçevelendirilebilir. Teröristler bir ulusun yerli vatandaşı veya vatandaşlığa geçmiş vatandaşları olabilirler. Normal olarak kendi ikamet ettikleri ülke içinde ve aleyhinde faaliyet gösterirler. Uluslararası veya ulus ötesi teröristler, öncelikle iki ülke ve coğrafi bölgeleri arasında faaliyet gösteriyor olarak görselleştirilebilir. Uluslararası gruplar ise birden fazla ülkede faaliyet gösterebilir, ancak faaliyetleri için bölgesel bir coğrafi odağı muhafaza ederler. Terör örgütleri, görkemli saldırılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kitle iletişim araçlarının sömürülmesi nedeniyle kötü şöhrete sahip olmanın değerini anladıkça, terörizm daha şiddetli hale geliyor.

Terörist Davranışlar, Özellikler ve Motivasyonlar

Terörizm, genellikle ideolojik amaçların peşinde koşan rasyonel olarak seçilmiş bir taktiktir. Bununla birlikte, terörist yöntemleri kullanan bazı kişiler veya küçük şiddet örgütleri, her zaman belirli nedenlerle veya açık bir ideolojiyle ilgilenmeyebilir. Bu teröristler, yalnızca şiddet içeren eylemlerde bulunma arzusuyla motive edilebilir. Psikolojik davranış perspektifinden bakıldığında, terörizm zorlayıcı bir ihtiyacı karşılayabilir ve bu tür terörizm, açıklanmış ideolojiyi ve siyasi nedenleri olgunun gerekçelendirilmesinden sonra ele alır. Diğer bir davranışsal bakış açısı, rasyonel seçime dayalı olandır. Terörizm, bir hedefe ulaşmak için maliyet ve faydaların akılcı bir şekilde değerlendirilmesinden sonra seçilen bir taktiktir.

Teröristlerin tekil kişilik profilleri mevcut değildir. Genel olarak; teröristler genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler, bir şikayete kapılırlar veya kendilerini bir adaletsizliğin kurbanı olarak görürler. Teröristlerin özelliklerinin incelenmesi; statü, eğitim ve zeka, yaş, cinsiyet ve görünüş yönlerini içerir.

Motivasyon kategorileri; terörist grupları amaçları veya hedefleri açısından tanımlar. Ortak motivasyon kategorilerinden bazıları; ayrılıkçı, etnosantrik, milliyetçi ve devrimcilikdir. Terör örgütlerinin hedefleri ve amaçları; dünya çapında farklılık göstermektedir ve bölgesel tek konulu teröristlerden, ulusötesi radikalizm ve terörizme kadar çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Türkiye bölgesel tek konulu teröristlerin hedefi olurken, ABD; dünyadaki en önde gelen demokrasi ve önemli ekonomik, askeri ve politik güç olarak, aşırılık yanlıları için uygun ve çekici bir hedeftir.


Bireysel Terörist Davranışlar

Ütopik Bakış

Bazı teröristlerin amaçları ne olursa olsun ütopik hedefleri vardır. Bu ütopyacılık, kendisini dünyanın geri kalanının teröristlerin aşırı yöntemlerini onaylayan "statükoya" karşı aşırı derecede sabırsızlık olarak güçlü bir şekilde ifade eder. Bu görüş genellikle bir krizi, en uç yöntemlerle çözülemeyecek kadar acil olarak algılar. Alternatif olarak, teröristlerin savunduğu "çözümü" göremeyecek veya benimsemeyecek kadar yozlaşmış veya etkisiz bir sistem algısı vardır. Muhalefete karşı bu çaresiz sabırsızlık hissi, terörist dünya görüşünün merkezindedir. Bu, çözümlerini nasıl empoze edeceklerine dair biraz farklı bakış açıları olmasına rağmen, hem laik hem de dini motivasyonlu teröristler için geçerlidir. Bu ütopik zihniyetle ilişkili önemli bir pratik olmayan unsur da var. Amaçları genellikle toplumun dönüşümünü veya statükonun önemli ölçüde yeniden düzenlenmesini içermesine rağmen, bireysel teröristler, hatta felsefi veya entelektüel liderler, gelecekteki şeylerin neye benzeyeceği veya fikirlerinin nasıl uygulanacağı konusunda genellikle belirsiz veya umursamazlardır. Onlar için değişim ve değişimi sağlayan yıkıcı yöntem, sonuçtan çok daha önemli olabilir.


Başkalarıyla Etkileşim

Teröristler kendi grupları içinde hem üye hem de liderlik düzeyinde etkileşim halindedir. Grupları oluşturan veya birleştiren bireyler, normalde, grubun otorite figürüne sorgusuz sualsiz teslimiyet anlamına gelen "lider ilkesini" benimser. Bu, birçok terör örgütünde büyük karizmaya sahip bireysel liderlerin yaygınlığını açıklıyor. Bu tür liderler, astlarından muazzam fedakarlıklar talep edebilir. Bu tür bir itaat, bir lider grupla anlaşmazlığa düştüğünde veya organizasyondaki hizipler ortaya çıktığında iç anlaşmazlığa neden olabilir. Bireyin bir başka uyarlaması da bir "grup içi" (dünyaya karşı biz) zihniyetini kabul etmektir. Bu, grubun diğer üyeleri tarafında otomatik bir ahlak varsayımı ve onların sebep ve hedeflerinin saflığı ile sonuçlanır. Bu nedenle, şiddet gerekli ve ahlaki olarak gerekçelendirilir ve şiddet kullanımı belirleyici bir özellik haline gelir.

Üye Olmayanların İnsandışılaştırılması

Tüm "grup dışı" bireylerin insanlıktan çıkarılması söz konusudur. Bu insandışılaştırma, şiddetin ayrım gözetmeksizin grup dışındaki herhangi bir hedefe yönlendirilmesine izin verir. İnsandışılaştırma, masumların öldürülmesiyle ilgili bazı damgalanmaları da ortadan kaldırır. Diğer bir yönü de, ezilen insanları soyut bir kavram haline getirerek, bireysel teröristin onlar adına hareket ettiğini iddia etmesine izin vermesidir.

Yaşam Tarzı

Bir terörist, yaşam tarzı olarak şiddeti seçebilir. Duygusal, fiziksel, algılanan dini ve bazen sosyal ödüller sağlayabilir. Duygusal olarak, yasadışı bir gruba üyeliğin yarattığı yoğun aidiyet duygusu tatmin edici olabilir. Fiziksel ödüller; para, yetki ve macera gibi şeyleri içerebilir. Bu cazibesi çoğu zaman başka motifleri alt üst edebilir. Sosyal ödüller; sosyal statü veya güçte algılanan bir artış olabilir.


Terörist Özellikleri:

Teröristlerin tekil kişilik profilleri mevcut değildir. Genel olarak, teröristler genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler, bir şikayete kapılırlar veya kendilerini bir adaletsizliğin kurbanı olarak görürler. Aşağıdakiler bazı genel özellikleri sağlar:

Durum

Terörizmin yoksulluk ve umutsuzluğun bir ürünü olduğu inancının aksine, teröristler çoğunlukla orta sınıf kökenli, bazıları aşırı zenginlik ve ayrıcalıktan geliyor. Gerilla savaşçıları ve çete üyeleri genellikle fakir ve dezavantajlı geçmişlerden gelmekte ve terörizmi bir taktik olarak benimsemekle birlikte, özellikle bu şekilde örgütlenen terörist gruplar genellikle orta ve üst sosyal ve ekonomik tabakalardan gelmektedir. Liderlik, terörizm eylemlerini gerçekleştirmek için daha az eğitimli ve sosyal açıdan mülksüzleştirilmiş insanları kullanabilir. "Halkın" veya "proletaryanın" erdemlerini benimseyen terörist gruplar içinde bile, liderlik orta sınıf kökenli olanlardan oluşur.

Eğitim ve Zeka

Genel olarak, teröristler, özellikle liderleri; genellikle ortalama veya daha iyi istihbarat sahibidir ve ileri düzeyde eğitime maruz kalmıştır. Çok az sayıda terörist eğitimsiz veya cahildir. Daha büyük terör örgütlerinin bazı liderleri asgari eğitime sahip olabilir, ancak bu norm değildir. Terörist gruplar, iletişim, bilgisayar programlama, mühendislik, finans ve bilimler gibi alanlarda uzmanlığa sahip üyeleri işe alıyor. Yüksek öğrenime maruz kalmış teröristlerin çoğu çok entelektüel değildir ve çoğu kez okulu terk eder veya akademik kayıtları zayıftır. Ancak bu, kaynaklandıkları toplumun normlarına tabidir. Köktendinciliğin yaygın olduğu toplumlarda, ileri düzeydeki araştırmaların odak noktası din veya teoloji olabilir.

Yaş

Teröristler genç olma eğilimindedir. Liderlik, destek ve eğitim kadroları 40 ila 50 yaş gruplarına kadar değişebilir, ancak terör örgütlerinin çoğu operasyonel üyesi 20 ila 35 yaş grubundadır. Etkili bir eylem yapmaya katkıda bulunan pratik deneyim ve eğitim miktarı genellikle 20'li yaşların başından daha genç bireylerde mevcut değildir. Ergenlik çağındaki bireyler gerilla gruplarında asker olarak istihdam edilmiştir, ancak terör örgütleri onları operasyonel olmayan destekçiler olarak kullanacak olsalar da aşırı genç üyeleri kabul etmeme eğilimindedir. İntihar operasyonlarından yararlanan gruplar genellikle intihar varlığı olarak çok genç bireyleri kullanır, ancak bunlar muhtemelen örgütün gerçek üyeleri değildir ve basitçe operasyonel bir role zorlanır veya sömürülür.

Cinsiyet

Teröristlerin cinsiyeti ağırlıklı olarak erkektir, ancak katı bir şekilde İslami olan gruplarda bile yalnızca erkek değildir. Bu gruplardaki kadınlar, operasyonları desteklemek veya istihbarat toplamaya yardımcı olmak için kullanılır. Bununla birlikte, bazı köktendinci İslami gruplar, terörist operasyonların fiili yürütülmesinde kadınları kullanabilir. Dini kısıtlamaların kadınların rollerini etkilemediği gruplarda, kadın üyeliği yüksek olabilir ve grup içindeki liderlik rolleri nadir değildir. Kadın intihar bombacıları giderek artan bir sıklıkta istihdam ediliyor.

Görünüm

Teröristler genellikle bireysel özellikleri bakımından önemsizdir ve muhtemelen terörist grupların üyelerinin "profilini çıkarma" girişimleri üretken olmayabilir. Sıradan görünmeyebilirler veya normal sosyal davranış ve görünüme sahip olabilirler. Uzun vadede, fanatik davranış veya acımasızlık unsurları ortaya çıkabilir, ancak bunlar tipik olarak rastgele gözlemler için net belirteçler değildir.

Gruplar içindeki Davranışlar

Gruplar içindeki teröristler genellikle toplu olarak bireyselden farklı davranışlara sahiptir. Gruplar toplu olarak bireysel üyelerden daha cesur ve acımasızdır. Bireysel terörist, diğerlerinden daha az kararlı görünmek istemez ve grup içinde birey olarak görmeyeceği tekliflere itiraz etmez. Akran baskısı normdur. Grup bağlılığı gizliliği ve gruba sadakati vurgular ve ideolojik yoğunluk bol miktarda bulunur. Bununla birlikte, bu aynı akran baskısı ve yoğunluğu bazen parçalanmış grupların oluşmasına veya bireysel üyelerin muhalif olmasına neden olabilir ve orijinal grubun amacından ödün verme riski taşır. Sonuç olarak yeni nedenler gelişebilir.

Terörist Motivasyonları ve Hedefleri

Motivasyon kategorileri, terörist grupları amaçları veya hedefleri açısından tanımlar. Ortak motivasyon kategorilerinden bazıları; ayrılıkçı, etnosantrik, milliyetçi ve devrimcidir.

Amaçlarını ilerletmek için yasadışı şiddet kullanan ulusötesi siyasi hareketler, Şiddetli Aşırılıkçı Örgütler olarak adlandırılır ve fiilen teröristlerdir. Bunlar başlangıçta, etnik köken, dini inanç, kast bağlantısı veya ortak hedefle birbirine bağlanmış yerel veya ulusötesi bir siyasi hareketin taraftarları olarak başlayabilir. Bu gruplar, bir hükümetten (veya hükümetlerden) gerçek veya hayali haksız muameleyle motive edilme eğilimindeyken, suç veya ahlaksız faaliyetler için sözde bir tiksinti olmasına rağmen, mali, maddi veya personel desteği sağlamak için uluslararası organize suça yönelebilir. El Kaide'nin Afganistan ve Pakistan'daki Hakkani suç şebekesine dayanması buna bir örnektir. Ek olarak, Lübnan Hizbullahı gibi birçok suç örgütü ve terör örgütü, yasal koruma sağlamak, şaşırtmak ve bir devletin tuzaklarını geliştirmek için bir araç sağlamak için siyasi şubeler geliştirdi.

Diğer teröristler ve isyancı gruplar, etki alanlarını genişletmek ve özellikle çatışma bölgelerinde şiddet yanlıları için güvenli sığınaklar sağlamak amacıyla zayıf yönetim, güvensizlik ve ekonomik ve siyasi kırılganlıktan yararlanmaya devam edecekler. Dini şiddet yanlısı aşırılık yanlısı gruplar, yerel ve ulusötesi hedeflerini ilerletmek için giderek artan bir şekilde isyanlara katılıyor veya ayaklanmalar başlatıyor. Bu grupların birçoğu, üyelik artışları ve büyük mali ve maddi önbellek birikimleri göz önüne alındığında, etkili isyancı kampanyaları yürütme konusunda giderek daha yetenekli hale geliyor. Bu eğilim, hem yerel savaşçılara yardım ettiği, hem güvenli bölgelerden yararlandığı hem de kendi çıkarlarının dışındakilere yönelik saldırıları sürdürdüğü için isyancı ve terörist gruplar arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştırıyor. Teröristlerin isyanlara nasıl dahil olduklarını tek bir paradigma açıklamaz. Suriye'de IŞİD ve Mali'deki İslami Mağrip'te El Kaide (AQIM) gibi bazı gruplar isyanları kışkırtmak için yerel militanlarla çalıştı. Boko Haram gibi diğerleri, tek kışkırtıcıdır ve kendi vatanlarının güvenliğine yönelik birincil tehdidi temsil eder. El-Şebab da dahil olmak üzere diğerleri, başkaları tarafından başlatılan bir isyanın birincil yararlanıcılarıdır. Son olarak, çekirdek El Kaide gibi diğer gruplar, yerel çatışmada birincil liderlik rolü üstlenmeden yetenekler ve ittifaklar oluşturmak için isyancı gruplar tarafından kontrol edilen bölgelerdeki göreceli güvenli bölgeden yararlandılar.

Terörist Hedef ve Motivasyonların Planlamaya Etkisi

Teröristlere karşı stratejiler, onların bakış açısını anlamayı gerektirir. Şiddetli Aşırılıkçı Örgütlerin tercihlerini ve yeteneklerini anlamak ve bilmek, başarılı terörle mücadele operasyonları yürütmek için bir temel sağlar ve tehdide karşı koymak için hem doğrudan hem de dolaylı olarak aktif yaklaşımların kullanımını teşvik eder.

Terörist Varlık Maliyeti - Hedef Değer

Terörist gruplar, işe alım, hazırlık ve grubun operasyonel yapısına entegre olmayı gerektirir. Yeni üyelerin, casus olmadıklarından emin olmak için kapsamlı bir inceleme gerektirir. Bir grubun liderliği, varlığın değerini, başarı olasılığını ve gruba olan potansiyel faydalarını tartmadan varlıkları kullanmayacaktır. Örneğin intihar saldırıları artıyor. Bu tür terörist saldırı nispeten düşük maliyetle etkili hedef sonuçlar sağlar. Normalde bir terörist eylemde; eyleme kapsamlı bir eylem öncesi gözetim ve keşif, kapsamlı planlama ve yeterli kaynaklar tahsis edilecektir.

Terörizmin Operasyonel Niyeti

Temel düzeyde terörizm, şiddet veya şiddet tehdidi aracılığıyla iletişim kuran psikolojik bir eylemdir. Terörist stratejiler, halka açık bir şekilde sembollere zarar vermeyi veya korku uyandırmayı amaçlamaktadır. Saldırıların zamanlaması, konumu ve yöntemi, medyanın yayılmasına uyum sağlar ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için geniş kapsamlı raporlama sağlar. En saf haliyle, bir terör operasyonu genellikle popüler algıları manipüle etme amacına sahip olacaktır ve bunu, medyadaki haberleri kontrol ederek veya dikte ederek başarmaya çalışır. Teröristler büyük medya kuruluşlarının dinamiklerini ve "haber döngüsünün" baskısını analiz edip sömürürler. Olası terörist hedefler düşünüldüğünde, medyada yer almayan bir hedefe yönelik büyük bir yıkıcı saldırı, amaçlanan etki ve hedeflenen nüfus için uygun bir hedef olmayabilir.


Eylemler Üzerindeki İdeolojik ve Motivasyon Etkileri

Terörist operasyonların hedeflerini etkileyen temel özellikler ideoloji ve motivasyondur. Seküler ideolojileri ve dini olmayan hedefleri olan gruplar, belirli bir siyasi hedefe ulaşmak için genellikle son derece seçici ve ayrımcı şiddet eylemlerine teşebbüs edeceklerdir. Bu genellikle terörist grubun kayıplarını, hedefe ulaşmak için gereken asgari miktarda tutmasını gerektirir. Bu, hem kuruma ciddi şekilde zarar verebilecek bir tepkiyi önlemek hem de meşru şikayetleri olan mantıklı bir grup görünümünü korumak içindir. Grup, saldırılarını sınırlandırarak, dış politik ve ekonomik desteğin baltalanması riskini azaltır. Bir isyanın "kanadını" oluşturan veya bazen meşru siyasi örgütlerle bağlantılı olan gruplar genellikle bu kısıtlamalar altında faaliyet gösterir. Bu düşünceleri dengelemenin yol açtığı gerilimler, genellikle parçalanmış grupların ve bu örgütler içindeki iç grupların gelişmesinde ana faktördür. Aksine, dini yönelimli gruplar tipik olarak mümkün olduğunca çok sayıda zayiat vermeye çalışır. Kıyametle ilgili bir referans çerçevesi, can kaybını alakasız kabul edebilir ve kitlesel zayiat üreten olayları teşvik edebilir. Bu gruptaki kayıpların önemi yok, çünkü bu tür kayıplar öbür dünyanın faydalarından yararlanacak. Aynı şekilde, amaçlanan hedef veya ikincil zarar olsun, inanmayanlar ölümü hak ederler, çünkü öldürmeleri ahlaki bir görev olarak kabul edilebilir. Terörist hedeflemede bir başka yaygın sembolizm biçimi, belirli yıldönümlerinde veya anma tarihlerinde dikkat çekicidir.


Terör Örgütlerinin Kategorileri

Terörizmin ve terörist grupların birçok farklı kategorisi vardır. Bu kategoriler, genellikle kategorileri seçen kişinin alanı veya uzmanlığı ile ilgili olan belirli kriterlere göre terör örgütlerini ayırt etmeye hizmet eder. Ayrıca, bazı kategoriler, genellikle medya tarafından rastgele eklenen etiketlerdir. Örneğin, her terör örgütü tanımı gereği "radikal" dir, çünkü terörist taktikler herhangi bir grubun ana akımının normu değildir.

A. Devlet Bağlı Kuruluş Kategorileri

Terörist grupların hükümetlerle olan bağlantılarına göre kategorize edilmesi, istihbarat, operasyon ve silah türlerine erişim araçlarının göstergelerini sağlar. Ortak doktrin, üç bağlılığı tanımlar: devlet destekli olmayan, devlet destekli ve devlet tarafından yönetilen terörist gruplar.

Devlet destekli olmayan:

Bunlar, özerk olarak hareket eden ve herhangi bir hükümetten önemli bir destek almayan terörist gruplardır.

Devlet destekli:

Bunlar, genellikle bağımsız olarak faaliyet gösteren ancak bir veya daha fazla hükümetten destek alan gruplardır. Bazen hükümet terörist gruba ülke içinde güvenli bir sığınak sağladığından, destek pasif veya itaatkârdır.

Devlet tarafından yönetilen

Bu gruplar bir hükümetin temsilcisi olarak çalışırlar ve sponsor hükümetten önemli istihbarat, lojistik ve operasyonel destek alırlar.


B. Motivasyon Kategorileri

Motivasyon kategorileri, terörist grupları nihai amaçları veya hedefleri açısından tanımlar. Siyasi veya dini ideolojiler çatışmanın "nasıl" olduğunu ve başarılı bir sonuçtan doğacak toplum türünü belirlerken, son durum veya başarı ölçüsü açısından motivasyon "ne" dir. Ortak motivasyon kategorilerinden bazıları şunlardır:

Ayrılıkçı:

Ayrılıkçı gruplar bağımsızlık, siyasi özerklik veya dini özgürlük veya tahakküm yoluyla mevcut varlıklardan ayrılmak istiyor. Ayrılıkçılar, sosyal adaleti veya eşitliği, anti-emperyalizmi ve yabancı bir gücün fethine veya işgaline karşı direnişi de kapsamaktadır.

Etnosantrik:

Bu iknanın grupları, ırkı bir toplumun tanımlayıcı özelliği olarak görür ve seçilmiş bir grup, doğasında bulunan ırksal özelliklerinden dolayı genellikle daha üstün olarak algılanır. Etnisite, bu nedenle, uyumun bir temeli haline gelir.

Milliyetçi:

Bir ulusa bağlılık ve bağlılık ile bir ulusun kültürünü ve çıkarlarını diğer ulusların veya gruplarınkinin üzerinde tutmaktan kaynaklanan ulusal bilinç, bu grupların arkasındaki motive edici faktördür. Bu, yeni bir ulusun yaratılmasında veya algılanan "ulusal" kimliği paylaşan başka bir devletle birleşmek için mevcut bir devletin bir parçasının bölünmesinde ifade bulabilir.

Devrimci:

Bu gruplar, yerleşik bir düzenin yıkılmasına ve onu yeni bir siyasi veya sosyal yapıyla değiştirmeye adanmıştır. Sıklıkla komünist siyasi ideolojilerle ilişkilendirilse de, durum her zaman böyle değildir ve diğer siyasi hareketler, hedeflerine ulaşmak için devrimci yöntemleri savunabilir.


C. İdeolojik Kategoriler

İdeolojik kategoriler, grubun politik, dini veya sosyal yönelimini tanımlar. Bazı gruplar açık ideolojilerine ciddi bir şekilde bağlı kalacaklarsa da, diğerleri için ideoloji tam olarak anlaşılamamıştır ve öncelikle eylemlerinin dışarıdan gelenlere veya sempatizanlara gerekçelendirilmesidir. İdeolojik düşüncelerin teröristlerin yardım kabul etmesini veya teröristlerle veya dini veya siyasi yelpazenin karşı tarafındaki devletlerle faaliyetleri koordine etmesini engelleyeceğine inanmak yaygın bir yanlış algılamadır. Ortak ideolojik kategoriler şunları içerir:

Siyasi

Siyasi ideolojiler, hükümet ve topluluk biçimlerinin yapısı ve organizasyonu ile ilgilenir. Terör örgütleri dışındaki gözlemciler siyasi ideolojideki farklılıkları vurgulayabilirken, siyasi yelpazede taban tabana zıt olan grupların faaliyetleri pratikte birbirine benziyor.

• Sağ kanat. Bu gruplar, siyasi yelpazenin gerici veya muhafazakar yönüyle ilişkilidir ve çoğu zaman, ancak yalnızca değil, faşizm veya neo-Nazizm ile ilişkilendirilir. Buna rağmen, aşırı sağcılar, niyetleri bakımından diğer gruplar kadar devrimci olabilirler, aralarındaki fark, niyetlerinin mevcut hükümet biçimlerini belirli bir otoriter yönetimle değiştirmektir.

• Sol kanat. Bu gruplar genellikle devrimci sosyalizm veya komünizmin varyantları (örneğin, Maoist, Marksist-Leninist) ile ilişkilendirilir. Pek çok komünist rejimin ölümü ve geri kalanının kapitalizme doğru tedrici liberalleşmesiyle, solcu retorik genellikle anarşist düşünceye doğru ilerleyebilir ve onunla birleşebilir.

• Anarşist. Anarşist gruplar otorite veya hükümet karşıtıdır ve bireysel özgürlüğü ve kooperatif gruplarının gönüllü birlikteliğini güçlü bir şekilde destekler. Çoğunlukla anti-kapitalizm ile popülist veya komünist benzeri mesajları harmanlayan modern anarşistler, mevcut hükümet biçiminin yerini neyin alacağı konusunu ihmal etme eğilimindedir. Genellikle küçük toplulukları gerekli veya arzu edilen en yüksek siyasi örgütlenme biçimi olarak desteklerler. Şu anda anarşizm, herhangi bir ideolojiye özel bir bağlılığı olmayan ve eylemlerini haklı çıkarmak için uygun bir felsefe arayan birçok birey ve küçük grup için tercih edilen ideolojidir.

Dini

1980'den beri dini motivasyonu benimseyen toplam uluslararası terörist grupların yüzde kırktan fazla artışıyla, dini esinli terörizm artıyor. Dünya dinlerinde, algılanan dini hedeflerini ilerletmek için şiddete başvuran aşırılık yanlıları var. Dini güdülenmiş teröristler, davalarını yanılmaz ve pazarlık edilemez olarak tanıtmak için dini makamlardan amaçlarının gerekçesini ararlar.

Dini motivasyonlar, Hindistan'dan ayrılma arzularını İslam ve Hinduizm arasındaki dini çatışmayla birleştiren Keşü miri ayrılıkçıları gibi etnik ve milliyetçi kimliklere de bağlanabilir. Çok sayıda dini mezhep, ya aktivistlerin kendi adlarına terörizm işlediğini gördü ya da o belirli dinin dogmasının benzersiz yorumlarını takip ederken daha büyük dine bağlı olduklarını iddia eden kültler üretti.

Terörizmi benimseyen tarikatlar, dünya görüşlerinde genellikle kıyamet gibidir ve son derece tehlikeli ve öngörülemez. Dikkat çekici bir şekilde, biyolojik ve kimyasal sinir ajanlarının teröristler tarafından ilk onaylanmış kullanımlarını dini açıdan ilham alan tarikatlar yürütmüştür.

Sosyal

Genellikle belirli sosyal politikalar veya sorunlar o kadar tartışmalı olacaktır ki, aşırılık yanlısı davranışları ve terörizmi kışkırtacaktır. Sıklıkla buna "tek konu" veya "özel çıkar" terörizmi denir.

D. Konum veya Coğrafi Kategoriler

Geçmişte coğrafi işaretler kullanılmıştır ve uluslararası terörizme atıfta bulunurken genellikle kafa karıştırıcı ve hatta alakasız olsalar da, hala görünmektedirler. Çoğunlukla, grubun öncelikli olarak ilgilendiği alanla coğrafi bir ilişki kurulacaktır. "Orta Doğu" bu kategorinin bir örneğidir ve 1970'lerde ve 1980'lerin başında Filistinli ve Arap gruplar için popüler bir kısaltma etiketi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sıklıkla, bu gösterimler yalnızca bunları kullanan hükümet veya devletle ilgilidir. Bununla birlikte, belirli bölgelere veya devletlere bağlandığında, yerel ve uluslararası terörizm kavramları yararlı olabilir.

Yerli veya Yerel

Bu teröristler "yerli" ve kendi ülkelerinde ve ülkelerine karşı faaliyet gösteriyorlar. Genellikle belirli bir toplumdaki aşırı sosyal veya politik hiziplere bağlıdırlar ve çabalarını özellikle uluslarının sosyopolitik arenasına odaklanırlar.

Uluslararası

Genellikle bir grubun desteğini ve operasyonel erişimini tanımlayan "uluslararası" ve "ulus ötesi" genellikle gevşek bir şekilde tanımlanır. Uluslararası gruplar tipik olarak birden fazla ülkede faaliyet gösterir, ancak faaliyetleri için coğrafi bir odaklanma sağlar. Örneğin, Hizbullah'ın dünya çapında hücreleri var ve birçok ülkede operasyonlar gerçekleştirdi, ancak esas olarak Lübnan ve İsrail'deki olayların sonuçlarını etkilemeye odaklandı. Saldırı yapmak için rutin olarak uluslararası bir sınırı geçen ve ardından komşu bir ülkede güvenli bir bölgeye kaçan isyan bağlantılı bir terörist grup, kelimenin tam anlamıyla "uluslararası" dır, ancak alışılmış olarak faaliyet gösteren gruplarla karşılaştırılamaz. bölgeler ve kıtalar.

Ulusötesi

Ulusötesi gruplar uluslararası olarak faaliyet gösterir, ancak belirli bir ülkeye veya hatta bölgeye bağlı değildir. El Kaide ulusaşırıdır; pek çok milletten oluşmuş, eşzamanlı olarak birden çok ülkede yerleşik ve dünya çapında operasyonlar yürütme. Amaçları, farklı siyasi sistemleri, dinleri, etnik yapıları ve ulusal çıkarları olan düzinelerce ülkeyi etkiliyor.


 

Terörist Bağlılık Düzeyleri

Tipik olarak, bir terör örgütü içinde dört farklı bağlılık düzeyi vardır: pasif destekçiler, aktif destekçiler, kadro ve liderlik. Terör örgütleri içindeki her bir ardışık bağlılık düzeyini karakterize eden insan oranı şaşırtıcıdır.

Liderler

Liderler yön ve politika sağlar; amaç ve hedefleri onaylar ve operasyonlar için kapsamlı rehberlik sağlar. Liderler genellikle herhangi bir organizasyonun saflarından yükselirler veya kendi organizasyonlarını yaratırlar ve hedeflerine ulaşmak için acımasız, azimli ve çok operasyonel yönelimlidirler.

 

 

Kadro

Kadro, bir terör örgütünün çekirdeğini oluşturan "aktif" üyeler, fanatiklerin çekirdeğidir. Bu kademe sadece operasyonları planlar ve yürütmez, aynı zamanda istihbarat, finans, lojistik ve iletişim alanlarını da yönetir. Orta düzey kadrolar, bomba üreticileri, finansörler ve gözetleme uzmanları gibi eğitmenler ve teknisyenler olma eğilimindedir. Düşük seviyeli kadrolar, diğer saldırı türleri için bombardıman uçakları ve piyadelerdir.

Aktif Destekçiler

Aktif destekçiler, grubun siyasi, para toplama ve bilgilendirme faaliyetlerine katılırlar. Müttefik veya zımni ortak olarak hareket ederek, ilk istihbarat ve gözetim faaliyetlerini yürütebilirler ve kadro üyeleri için güvenli evler, mali katkılar, tıbbi yardım ve ulaşım yardımı sağlayabilir. Genellikle terörist grupla ilişkilerinin tamamen farkındadırlar ancak şiddet eylemlerinde bulunmazlar.

Pasif destekçiler

Pasif destekçiler, tipik olarak terör örgütünün veya ideolojisinin ilan edilen hedeflerine ve niyetlerine sempati duyan, ancak harekete geçecek kadar kararlı olmayan bireyler veya gruplardır. Pasif destekçiler, terörist grupla açık bağı gizleyen bir cephe grubu ile etkileşime girebilir veya pasif destekçiler, örgütle gerçek ilişkilerinin ne olduğunun farkında olmadan aktif destekçilerle karışabilir.

Bazen teröristlerin misilleme korkusu pasif desteği zorunlu kılar. Sempatizanlar siyasi faaliyetler, para toplama ve istihbarat toplama veya diğer şiddet içermeyen faaliyetlerde farkında olmadan veya zorla yardım için yararlı olabilir.

 

Terör Örgütlenme Modelleri

Bir terör örgütünün yapısı, üyeliği, kaynakları ve güvenliği; yeteneklerini, etkisini ve erişimini belirler. Bir terör örgütü, bağlılık düzeyleri, taktik düzeydeki hücresel örgütlenme, grup örgütlenme yapısı ve birincil motivasyonuyla karakterize edilir.

Örneğin, yerel bir terörist grubun faaliyet döngüsü şöyle olabilir;

• Aşırılık yanlılarının destek alma potansiyeline sahip olduğu bir halk

• Aşırılık yanlılarına sempatik halkın bir kısmı tarafından verilen zımni ve / veya aktif destek

• Şiddet yanlısı aşırılık yanlılarına karşı koyma konusunda isteksiz veya beceriksiz devletlerin bir sonucu olarak yerel / bölgesel terörizm

• Halkın desteği üzerine kurulan küresel ağlardan ve devletlerin yerel ve bölgesel aşırılıkçı ağları kontrol edememesinden kaynaklanan küresel terörizm

Başarılı terörist operasyonlar (küresel veya yerel / bölgesel düzeyde) ideolojik gerekçelerini pekiştirdiğinde ve aşırılık yanlısı ideolojiye duyarlı halk kesimini etkilediğinde döngü tamamlanır.

Taktik Düzeyde Hücresel Organizasyon

Terör örgütlerinin en küçük unsurları, terör örgütünün yapı taşları olan taktik düzeydeki hücrelerdir. Hücresel veya bölmeli bir yapının temel nedenlerinden biri güvenliktir. Hücresel bir yapı, bir düşmanın tüm organizasyona girmesini zorlaştırır ve bir hücrenin uzlaşması veya kaybı, diğer hücrelerin kimliğini, konumunu veya eylemlerini tehlikeye atmaz. Bir hücre içindeki personel, diğer hücrelerin veya onların personelinin varlığından haberdar olmayabilir ve bu nedenle, hassas bilgileri sızanlara veya esir alan kişilere ifşa edemez. Teröristler, coğrafi temelde veya doğrudan eylem veya istihbarat gibi belirli işlevlere göre kabile, aile veya istihdam ilişkilerine dayalı olarak hücreleri organize edebilirler.

Bazı hücreler çok işlevli olabilir. Terörist grup, hücrelerini üyelerini kontrol etmek için kullanır. Hücre üyeleri, duygusal destek sağlamak ve güvenlik prosedürlerinin ihlalini önlemek için birbirleriyle yakın temas halindedir. Hücre lideri normalde daha yüksek seviyeler ve diğer hücrelerle iletişim kuran ve koordine eden tek kişidir. Bu nedenle, yerel bir terörist grup farkında olmadan daha büyük bir ulusötesi veya uluslararası ağın parçası olabilir.

Grup Organizasyon Yapısı

Terörist gruplar tarafından kullanılan iki tipik organizasyon yapısı vardır: ağ bağlantılı ve hiyerarşik. Daha yeni gruplar, ağ modeline örgütlenme veya uyum sağlama eğilimindedir. Siyasi örgütler ve faaliyetlerle ilişkili terörist gruplar, şiddet içeren eylemlerini siyasi eylemle koordine etmek için hiyerarşik yapının daha yapılandırılmış ve merkezi kontrolünü tercih eder (örneğin, geleneksel Leninist veya Maoist gruplar), çünkü sıkı kontrol, Ağa bağlı bir organizasyonda faaliyetlerin uygulanması zor olabilir. Bununla birlikte, bu iki büyük organizasyon yapısının herhangi birinde, hemen hemen tüm terörist gruplar, güvenliği artırmak ve operasyonları organize etmek için taktik düzeyde "hücresel organizasyonların" varyantlarını (yani bölümlere ayırma) kullanır.

A. Hiyerarşik Yapı

Bu kuruluşlar, iyi tanımlanmış bir dikey komuta ve sorumluluk zincirine sahiptir. Bilgi, bu dikey zincirlere karşılık gelen organizasyon kanallarında yukarı ve aşağı akar, ancak organizasyon içinde yatay olarak hareket etmeyebilir. Bu daha gelenekseldir ve bir komuta ve destek yapısıyla iyi kurulmuş gruplarda yaygındır. Hiyerarşik organizasyonlar, alt hücrelerinde (destek, operasyonlar, istihbarat) daha fazla işlev uzmanlığına sahiptir. Normalde, yalnızca hücre lideri diğer hücreler veya bağlantılar hakkında bilgiye sahiptir ve yalnızca üst düzey liderlik tüm kuruluşun görünürlüğüne sahiptir. Geçmişte, devrimci teori veya ideolojiden etkilenen bazı önemli "geleneksel" terör örgütleri bu yapıyı kullandı: Japon Kızıl Ordusu, Almanya'daki Kızıl Ordu Grubu, İtalya'daki Kızıl Tugaylar ve Filistin gibi etnik-milliyetçi terörist hareketler Kurtuluş Örgütü ve Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA). Bu kuruluşların açıkça tanımlanmış bir dizi politik, sosyal veya ekonomik hedefleri ve özel yönleri vardı. Bu kuruluşlar, başarılarını kolaylaştırmak için açıkça tanımlanmış bir dizi politik, sosyal veya ekonomik hedefe ve kuruluşlarının özel yönlerine ("politik" kanat veya "sosyal refah" grubu gibi) sahipti. Bazıları siyasi ve şiddetsiz olduğu iddia edilen çeşitli "cepheler" arasındaki eylemleri koordine etme gerekliliğini ve teröristler ve bazı isyancılar tarafından şiddet kullanılması, güçlü bir hiyerarşik yapıyı destekledi.


B. Ağa Bağlı Yapı

Teröristler artık daha önce deneyimlenenden çok daha geniş ama belirsiz bir ağ sisteminin parçası haline geliyor. Dini veya tek konulu saiklere dayanan gruplar belirli bir politik veya milliyetçi gündemden yoksundur ve bu nedenle eylemlerini koordine etmek için hiyerarşik bir yapıya daha az ihtiyaç duyarlar. Bunun yerine, benzer fikirlere sahip gruplarla veya çeşitli konumlardan bireylerle gevşek bağlara güvenebilirler. Genel amaç ve hedefler açıklanır ve bireylerin veya hücrelerin gerekli eylemleri gerçekleştirmek için esneklik ve inisiyatif kullanmaları beklenir.

Bir ağ yapısı, birkaç temel düğüm kavramının bir varyasyonu olabilir, bir düğüm bir birey, bir hücre, başka bir ağa bağlı organizasyon veya hatta bir hiyerarşik organizasyon olabilir. Bir terör ağı, ağın örgütsel hedeflerine ulaşmak için istismar edilebilecek şekillerde hareket eden diğer kuruluşların (hatta hükümetlerin) bölümlerinden oluşabilir. Ağ bağlantılı bir organizasyonun etkinliği birkaç şeye bağlıdır.

• Ağ etkinliği, birleştirici bir fikir, endişe, hedef veya ideoloji gerektirir. Bu birleştirici olmadan ağlar, üretkenliğe aykırı eylemler gerçekleştirebilir veya hedeflerin peşinden gidebilir ve bağımsız düğümler, ağın başarısı için gerekli sinerjiyi geliştiremeyebilir.

• Ağlar, temel işlevler için fazlalıklar sağlarken operasyonların sorumluluğunu dağıtabilir. Çeşitli hücrelerin, belirli bir işlem veya işlev için gerekli olanlar dışında diğer hücrelerle temas etmesi veya koordinasyonu gerekmez. Eylem için gereksiz koordinasyondan veya komuta onayından kaçınma, liderliğe reddedilebilirlik sağlar ve operasyon güvenliğini artırır.

• Ağların etkili olabilmeleri için en son bilgi teknolojisine bağımlı olmaları gerekmez. Organizasyon yapısı ve organizasyon içindeki bilgi akışı (yani bilgi yönetim planı), ağların tanımlayıcı yönleridir. Bilgi teknolojisi ağları daha etkili hale getirebilirken, kuryeler ve sabit telefonlar gibi düşük teknolojili araçlar, ağların etkili bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

• Terörist liderlikteki değişiklikler, kuşak geçişi yoluyla veya gelişmiş güvenlik operasyonlarına bir yanıt olarak, terörist grubun örgütsel önceliklerinde ve terörizmi yürütme araçlarında önemli ayarlamalara işaret edebilir.


Temel Ağ Kavramları

Ağ Türleri

Elemanların (düğümlerin) yapının diğer elemanlarına nasıl bağlandığına bağlı olarak üç temel ağ yapısı türü vardır: zincir, göbek (veya yıldız ve tekerlek) ve tüm kanal. Bir terörist grup, birden fazla ağ türünün unsurlarını birleştiren hibrit bir yapı da kullanabilir. Örneğin, bir ulusötesi terör örgütü, para aklama faaliyetleri için zincir ağları kullanabilir, finansal konuları ele alan bir merkez ağına bağlanabilir, daha sonra fonların kullanımını bir şirketin operasyonel faaliyetlerine yönlendirmek için tüm kanal liderliği ağına ön hedef gözetleme ve keşif yapan merkez ağını kullanabilir. Terörist grupların ilk değerlendirmeleri sırasında çok karmaşık görünebilen organizasyon yapısı, zincir, düğüm(hub) çeşitleri veya tüm kanal ağları bağlamında bakıldığında daha anlaşılır olabilir.

Zincir

Her düğüm, sırayla bir sonraki düğüme bağlanır ve düğümler arasındaki iletişim, hat boyunca bilgi geçirmektedir. Bu organizasyon, mal ve insan kaçakçılığı veya para aklama gibi ortak bir işlevi olan ağlar arasında tipiktir.

Merkez veya Yıldız ve Tekerlek Dış düğümleri, ağ için lider veya karar verici olmayabilecek bir merkezi düğüm ile iletişim kurar. Göbeğin bir varyasyonu, dış düğümlerin göbeğe ek olarak bir veya iki başka dış düğümle iletişim kurduğu bir tekerlek tasarımıdır. Finansal veya ekonomik bir ağ için, tekerlek konfigürasyonu yaygındır.

Tüm Kanal

Tüm düğümler birbirine bağlıdır. Ağ örgütsel olarak "düzdür", yani üzerinde hiyerarşik komut yapısı yoktur. Komut ve kontrol ağ içinde dağıtılır. Bu iletişim yoğundur ve bağlantılar tanımlanabilir veya yeniden kurulabilirse bir güvenlik sorunu olabilir. Bununla birlikte, tanımlanabilir bir "baş" ın olmaması, normalde hiyerarşilere karşı etkili olan hedefleme ve kesintiye uğratma çabalarını karıştırır.


Terörizm Biçimleri

Terörizm, insan çatışmasının en eski biçimlerinden biridir. Birbirlerine savaş açmak için örgütlenen toplumlardan önce, bireyler ve küçük gruplar sınırlı hedeflere ulaşmak için - mevcut liderleri devirmek, potansiyel rakiplerini alt etmek ya da muhalif grupları kendileri için sahiplenmek istedikleri topraklardan korkutmak için terör taktikleri uyguladılar.

Terörizm tehdidi biçimleri, El Kaide gibi küresel erişim kabiliyetine sahip devlet dışı ulusötesi ağları, bölgesel veya uluslararası amaçlarla bağlantılı terörist hücreleri veya tek konulu gündemleri olan kendi kendini radikalleştiren ve bağımsız teröristleri kapsamaktadır. Yine de, her türden ağ veya terör hücresi, sınırlı yeteneklerle sınırlı suç niyetlerine sahiptir. Tarih boyunca araçlar ve amaçlar değişmiş olsa da, terörizmin temel unsurları - korku, panik, şiddet ve kargaşa - zaman içinde çok az değişmiştir. Dünya 21. yüzyıldayken bile, terörizm can sıkıcı bir sorun olmaya devam ediyor - kaydedilen tarihin şafağından önceki gibi üçüncü binyılda paradoksal olarak insani ve insanlık dışı olarak insan ilişkilerinin anakronistik bir fikstürü.

Terörizm 20.Yüzyıla özgü değilse de, Milenyum'un kapanış yüzyılının dikkat çekici teknolojik ve sosyal ilerlemeleri, teröristler için hem yaratabilecekleri yıkım hem de eylemlerinin yaratabileceği toplumsal kaygı düzeyi açısından eşi görülmemiş fırsatlar yarattı.

Yaklaşık 1960'ların sonlarından başlayıp günümüze kadar devam eden modern terörizm çağı, tarihteki en yıkıcı dönem olmuştur. 1968'den beri dünya çapında 14.000'den fazla uluslararası terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılar 10.000'den fazla ölümle sonuçlandı.

Devlet Destekli Terörizm

Bazı uluslar ve devletler, nüfuslarının bir bölümünü etkilemek için sıklıkla şiddete başvurur veya devlet kurumlarının zorlayıcı yönlerine güvenir. Ulusal hükümetler terörizme dahil olabilir veya hükümetlerin veya tek tek yöneticilerin hedeflerine ulaşmak için terörü kullanabilir. Suriye bunun en yakın ve bariz örneğidir. Çoğu zaman, terörizm, egemen bir hükümete karşı sorumlu olmayan devlet dışı aktörler veya gruplarla eşittir. Bununla birlikte, iç güvenlik güçleri muhalefeti bastırmaya yardımcı olmak için terörü kullanabilir ve istihbarat veya askeri kuruluşlar, bir devletin politikasını veya yurtdışındaki diplomatik çabalarını ilerletmek için tasarlanmış terör eylemleri gerçekleştirebilir.

Uluslararası Terörizm

Uluslararası terörizm; insan hayatı için tehlikeli olan şiddet içeren eylemleri veya eylemleri içerir. Bu eylemler, sivil bir nüfusu sindirmeyi veya zorlamayı, gözdağı veya zorlama yoluyla bir hükümetin politikasını etkilemeyi veya suikast veya adam kaçırma yoluyla bir hükümetin davranışını etkilemeyi amaçlamaktadır. Uluslararası terör eylemleri, gerçekleştirildikleri araçlar, zorlama veya sindirme niyetinde oldukları kişiler ya da faillerinin faaliyet gösterdiği veya sığınma talebinde bulunduğu yer bakımından ülke dışında meydana gelir veya ulusal sınırları aşar.

Yurtiçi Terörizm

Yurtiçi terörizm; bir hükümeti, sivil nüfusu sindirmek veya zorlamak için kişilere veya mülke karşı yabancı bir talimat olmaksızın, tamamen ülkede yerleşik faaliyet gösteren bir grup veya bireyin yasa dışı güç veya şiddet kullanması veya tehdit kullanma durumudur.

Türkiye’nin çıkarları - öncelikle ticari ve diplomatik tesisler, Türk bayraklı uçaklar ve Türk vatandaşları - denizaşırı ve yerel terörist saldırıların ortak hedefi olurken, Türk toprağı, son 10 yılda karşılaştığı tehditlerle daha önce hiç bu kadar yoğun baskı altında kalmamıştı. Bu son durumlar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yerel ve uluslararası terör tehdidine ilişkin yeni bir anlayışa yol açtı.


Terörizm Eğilimleri

[Eylül. 11, 2001’den günümüze ]

Ülkemizde son 40 yıldır devam eden terör eylemlerinin başrol oyuncusu PKK; yurt içinde, onun uzantısı örgütler ise yurt dışında, Türkiye’deki huzur ortamını bozmak için çaba sarf ediyor. Suriye ve Irak’taki otorite boşluklarını kullanan bu sol tabanlı örgüt ve uzantılarının kökü kazınmak üzere ve TSK tarafından yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve özverili harekatlarla etkisiz hale getiriliyor. 

DÜZENSİZ SAVAŞ VE TERÖRİZM KAVRAMLARI VE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ