Abluka - Blockade

Bir ülkenin dışarısı ile her türlü trafiğini keserek ulaştırma sistemini işlemez hale getirme. Özellikle savaş zamanında ve kimi zaman da savaş olmaksızın başvurulan bu yöntemle, diğer ülkelerden yardım alımının önlenmesi ve söz konusu ülkenin dünya ile bağlantısının tamamen kesilmesi amaçlanır.

 

İyi Niyet - Bona Fide

Uluslararası anlaşmaların sağlıklı biçimde yorumlanmasında önemli olan iyi niyet ilkesidir. Bu ilke ile, bir anlaşma tarafının, açık olmayan herhangi bir noktadan iyi niyet kuralları dışında yararlanmaya kalkışmasını önlemek amaçlanır.

Rüşvet Sözleşmesi – Bribery Convention

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1997 yılında hazırlanan ve imzaya açılan sözleşmedir. Amacı, rüşvetin önünün alınması ve yönetimde şeffaflığın sağlanmasıdır.

 

Köprü Rolü – Bridging Role

Özellikle coğrafi, siyasal ya da kültürel anlamda, farklı özelliklere sahip bölgeler arasında bulunma ve bu farklılıkları birbiriyle buluşturma konumudur. Bu konumdaki ülkenin böyle bir rolü oynayabilmesi için buluşturduğu bu farklı yapıları uzlaştırmış olması beklenir.

 

Tampon Devlet - Buffer State

Coğrafi konumu bakımından birkaç güçlü devletin arasında bulunan küçük ve güçsüz devlettir. Büyük güç merkezleri arasında bu tür bir devletin varlığı, iki fonksiyon görebilir. Bu türden bir devlet ya güçlü devletlerin doğrudan karşı karşıya gelmelerini önleyerek küçük gerginliklerin çatışmaya dönüşmesini engeller; ya da güçlü bir devlet, çevresindeki güçsüz devletleri, kendi ülkesinin güvenliği için tampon bölgeler olarak görür ve kendisine dışarıdan yönelecek bir saldırıyı bu tampon ülkelerin topraklarında karşılamayı planlar.

Bush Doktrini – Bush Doctrine

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush tarafından geliştirilen dış politika anlayışıdır. Bu anlayışın üç temel unsuru bulunmaktadır. Birincisi tüm dünyanın savaş alanı olarak gören düşmanlara karşı nerede olursa olsun karşılığı verilmelidir. İkincisi, gerekirse düşman devletlerdeki rejimler değiştirilmeli ve üçüncüsü de özgürlük, hukuk ve adalet gibi kavramların tartışılmazlığını kabul etme konusunda hiçbir devlet istisna olmamalıdır. Bu nedenle Amerika’nın temel hedefi Amerikan siyasal ilkelerini yayma konusunda savaşları fırsat olarak kullanmak olmalıdır.

 

 

 

Kaynakça

https://www.tuicakademi.org/devletlerarasi-iliskilerin-gelisimi-diplomasi-tarihi/

Ahmet Emin Dağ, Uluslararası İlişkiler Diplomasi Sözlüğü, Anka Yayınları, İstanbul,2004

 

 

 

DİPLOMASİ SÖZLÜĞÜ-3